Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 

1.Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím (provozovatelem), kterým je: Denisa Latínová, sídlem: Rabasova 3194/41, Ústí nad Labem, 400 11, IČ: 76202658 a spotřebitelem či podnikatelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.deninails.cz a to prostřednictvím webového rozhraní.

1.2. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavření a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Právní vztahy se spotřebitelem, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v plném znění, jakož i předpisy související.

1.3. Podnikatelem se rozumí:

- osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnost)

- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku)

- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (např. svobodná povolání)

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, (který je podnikatel), výslovně neupravené těmito OP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, jakož i předpisy související.

 

1.4. Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám!

 

1.5. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.deninails.cz a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

 

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2.Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.deninails.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní, s kterého může provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2. Zákazník svou registrací schvaluje k zasílání informačních emailů o nabídkách a akcích na stránkách e-shopu Deninails.

- Zrušení zasílání těchto informačních emailů zákazník můžete zaslat na adresu elektronické pošty prodávajícího deninails@seznam.cz

 

2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

 

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (jménem) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Tudíž není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě:

- kdy kupující nevyužívá svůj uživatelský účet déle než 2 roky

- kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně obchodních podmínek

 

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky nebo na adresu elektronické pošty kupujícího cenu a termín dodání.

 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující ve webovém rozhraní obchodu (dále v nákupním košíku) zejména informace o:

- objednávaném zboží, které kupující vloží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní

- způsobu úhrady kupní ceny zboží

- požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

- nákladech spojených s dodáním zboží

 

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno (v nákupním košíku) zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil.

Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícímu považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícího potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

 

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky telefonicky či elektronickou poštou.

 

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.7. Každá objednávka je závazná a lze ji do 24 hodin zrušit (v případě, že zboží již nebylo odesláno) a to: telefonicky na tel. číslo: 604 553 928 nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího: deninails@seznam.cz . Stačí uvést jméno a příjmení, e-mail, popřípadě variabilní symbol a celkovou částku objednávky.

 

3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu včetně obchodních podmínek.

 

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření kupní smlouvy.

 

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- V hotovosti na DOBÍRKU při doručení zásilky - v místě určeném kupujícím v objednávce. Zásilka bude odeslána do dvou pracovních dnů. Kupující bude informován na adresu elektronické pošty o odeslání zásilky prodávajícím.

- Bezhotovostně (platba předem bankovním převodem) - převodem na účet prodávajícího č. 670100-2208340273/6210, vedený u společnosti mBank. Po provedené objednávce kupujícímu přijdou na adresu elektronické pošty (uvedené při registraci uživatelského účtu nebo při objednávce zboží) podklady k platbě, kde bude uvedeno číslo účtu prodávajícího a celková částka k úhradě. Zásilka bude odeslána druhý pracovní den po připsání částky na účet prodávajícího. Kupující bude informován na adresu elektronické pošty o odeslání zásilky prodávajícím.

 

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li výslovně uvedeno jinak.

 

4.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14. dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

4.4. V případě bezhotovostní platby, je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby, je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn, okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dostatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 

4.6. O případných akcích, slevách a individuálních VIP slevách, je kupující informován na úvodní (Hlavní) straně webového rozhraní e-shopu nebo na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce zboží.

 

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající NENÍ plátce DPH !

 

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání i po stanovené uložené době u dopravce a zásilka bude vrácena prodávajícímu, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náklady spojené se zasláním zásilky a popřípadě náklady spojené s vymáháním dlužné částky a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

5.3. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě s hledáním porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky NEMUSÍ kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst.8 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst.7 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, právo od kupní smlouvy odstoupit, a to prokazatelně do 14. dnů od převzetí zboží, a to na adresu prodávajícího a o této skutečnosti prodávajícího předem informovat tímto formulářem (formulář ke stažení zde) na adresu elektronické pošty deninails@seznam.cz nebo na doručovací adresu prodávajícího.

 

6.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 3 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu.

 

6.4. Ve lhůtě do 10 dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 6.3. obchodních podmínek, je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 

6.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek, vrátí prodávající kupní cenu (bez skutečně vynaložených nákladů s vrácením zboží § 53 odst.10 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníka v platném znění) kupujícímu nejpozději do 14 dnů od platného odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

6.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Tuto škodu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 6.3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

7. Záruka, Odpovědnost za vady

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovení § 619 a násl. Občanského zákoníku)

 

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, je k tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

7.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď: výměnou věci nebo její opravou – není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

 

7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny zveřejněné na stránkách www.deninails.cz.

 

7.6. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem

 

8. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

8.1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu: deninails@seznam.cz

8.2.  Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
8.3.  Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz => http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
8.4. U Česká obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

8.5. Spotřebitel může podat návrh u Česká obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

8.6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

8.7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

8.8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

8.9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

9. Prohlášení o shodě osobních dat

9.1. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

9.2. Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.

9.3. Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od: 1.3.2014